Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Silverlining.nu

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Indien u diensten bestelt via de webshop van Silverlining.nl of via de online offerte/factuur applicatie toegestuurd door Silver Lining gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder staan beschreven.

  1. Het bedrijf
    silverlining.nl, hierna te noemen Silver Lining, geregistreerd op
  2. Robertinkkamp 3, 7524 BP Enschede.
    loes@silverlining.nl
    BTW: NL001818105B58
    KVK: 66724538

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 06 – 52693836

Silver Lining is een webshop waarmee bezoekers kaartjes kunnen bestellen om door ons te laten opmaken, drukken en verzenden. De ontwerpen worden namens Silver Lining gedrukt op een digitale drukpers of anders omschreven, uitbesteed aan zorgvuldig uitgekozen leveranciers.

B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Silverlining.nl. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@silverlining.nu Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Silverlining.nu. Deze voorwaarden zijn via de site www.silverlining.nu te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Door bij Silver Lining.nu een bestelling te plaatsen zowel via de webshop als via de online offerte/factuur applicatie, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Silver Lining.
1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.4 Silver Lining heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Silverlining.nu zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
2.2 Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3 De prijzen die vermeld staan op de website van Silverlining.nu zijn de enige goede prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van de prijzentabel.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Silverlining.nu van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Silverlining.nu of door accordering van de klant in de online offerte/factuur applicatie.
2.5 Silverlining.nu is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 3 werkdagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, exclusief enveloppen en verzendkosten en inclusief BTW.
3.2 De prijzen staan vermeld bij de items en producten, daarnaast zijn op de website de diensten apart omschreven met de daarbij behorende prijzen.
3.3 Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er een betaling of machtiging tot betaling is afgegeven bij de bestelling.
3.4  Indien de betaling wordt herroepen, bent u Silver Lining het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5 Indien uw betaling in gebreke blijft, is Silver Lining gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6 Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geregistreerd bij Silver Lining. U dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij Silver Lining; info@Silverlining.nu waarvoor u binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.
3.6 Een proefdruk is een goede manier om de kwaliteit, kleur en type papier te bepalen. De kosten zijn hiervoor € 0,- voor de eerste proefdruk, daarna kunnen proefdrukken voor de reguliere prijs besteld worden.
3.8 Bij een definitieve bestelling gelden de normale tarieven en stuksprijzen, hiervoor mogen geen proefdrukken worden gebruikt. Silver Lining is dan gerechtigd om de bestelling te annuleren of wel op te schorten. Na bijbetaling kan de order alsnog doorgang vinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Bij leveringen in Nederland gelden de reguliere verzendkosten.
4.2 Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.
4.3 Silver Lining streeft ernaar de kaartjes binnen 1 week te leveren na het verstrekken van de volledige gegevens van de klant, mits anders is overeengekomen. Silver Lining streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij u te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat uw bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van derden van toepassing.
4.5 De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.6 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag Koninginnedag en Pinksteren.
4.7 Silver Lining is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Silver Lining toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
4.8 Silver Lining is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.9 De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres.
4.10 Als de bestelling retour komt bij Silver Lining en de bestelling wel is aangeboden bij de klant worden opnieuw verzendkosten in rekening gebracht bij het nogmaals verzenden van de bestelling.
4.11 Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per email bericht.
4.12 Silver Lining kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkende drukkleuren. Pdf proeven via de mail en voorbeelden op internet zijn qua kleur nooit exact gelijk aan het drukwerk. Ook voor tekstfouten die zijn ontstaan door het overnemen van verkeerde tekst / voorbeeldteksten door de klant is Silver Lining niet aansprakelijk. De klant geeft akkoord op het kaartje voordat het gedrukt gaat worden.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Silver Lining is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Silver Lining en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Silver Lining niet aansprakelijk stellen.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Silver Lining kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.
5.3 Silver Lining kan niet aansprakelijk gesteld 

Artikel 6. Ruilen , Retourneren en Ontbinding
6.1 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Silver Lining, waarbij Silver Lining het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van Silver Lining, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Silverlining.nu. Ook is Silver Lining telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
6.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Silverlining.nu. Ook is Silver Lining telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
6.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Silver Lining de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
6.5 Silver Lining doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten.
6.6 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.
6.7 Overige producten die geen op maat specifiek product zijn hebben een retour termijn van 14 dagen.
6.8 Ontbindingskosten van een ontwerpopdracht bedragen 100% van de ontwerpkosten van de offerte tijdens het ontwerpproces tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij annulering vooraf aan een bestelling bedragen 25% van het offertebedrag met een minimum van € 250,- + de al reeds gemaakte ontwerp-uren en kosten van producten voor het uitvoeren van de opdracht, mits anders is overeengekomen.

Artikel 7. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
7.1 Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of in gebruik zijn genomen, kunnen niet gereclameerd worden. Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Silver Lining bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: a. indien de koper in verzuim is of Silver Lining goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Silver Lining kan worden gevergd.
7.2 In de gevallen genoemd onder 7.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Silver Lining niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

Artikel 8. Garanties en reclames
8.1 De door Silver Lining te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de Silver Lining geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
8.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
8.3 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.4 Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of in gebruik zijn genomen, kunnen niet gereclameerd worden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Silver Lining geleverde producten blijven eigendom van Silver Lining totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10. Klachten en aansprakelijkheid schade
10.1 Silver Lining zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, zal Silver Lining zorg dragen voor het opnieuw aanleveren van het product zonder daar kosten aan te verbinden.
10.2 Silver Lining is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; b. doordat Silver Lining is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
10.3 Alleen directe en aan Silver Lining toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
10.3 Voor zover Silver Lining aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Silver Lining uitkeert.
10.4 De koper vrijwaart Silver Lining voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
10.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 10.1 t/m 10.4 gelden niet indien: a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Silver Lining of zijn (leidinggevende) ondergeschikten; b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.
10.6 Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
10.7 Silver Lining is niet aansprakelijk voor tekstuele fouten door het zelf foutief aanleveren van teksten welke worden verwerkt of worden ingevoerd in de online module. De klant geeft akkoord op de pdf van het kaartje of ontwerp verstrekt aan de klant door Silver Lining of geeft akkoord op preview welke gegeven wordt door de online module. De klant dient dit zelf goed te controleren. Mocht er teksten fout worden verwerkt door Silver Lining zal het product opnieuw geleverd worden binnen de omschreven leveringstermijn.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Silver Lining.
11.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Silver Lining aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Silver Lining, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.3 Indien en voorzover Silver Lining producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Silver Lining voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Silver Lining in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11.4 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot Silver Lining en, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
11.5 Indien de consument een kaart samenstelt met de online kaartenservice van Silver Lining en daarvoor gebruikt maakt van beeldmateriaal anders dan op de site van Silver Lining aangeboden materiaal, dan vrijwaart de consument de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de Silver Lining galerij, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
11.6 Geen van de bepalingen in dit artikel zullen worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.
Indien iemand meent dat er inbreuk wordt gepleegd op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten dan kan hij of zij contact opnemen met Silver Lining.

Artikel 12. Nederlands recht en geschillen
12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Silver Lining is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Silver Lining het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.